Nasze warunki i postanowienia

Niniejsze Warunki zawarte na niniejszej stronie internetowej regulują korzystanie z witryny internetowej pod adresem expostandbuilders.com (zwanej dalej “Witryną”). Niniejsze Warunki mają zastosowanie w pełnej mocy do korzystania z tej witryny, a korzystając z tej witryny, użytkownik wyraźnie akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie. Użytkownik nie może korzystać z tej witryny, jeśli ma jakiekolwiek zastrzeżenia do któregokolwiek z niniejszych Warunków. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej witryny.

Prawa własności intelektualnej

ESBAU i/lub jej podmioty stowarzyszone lub strony trzecie posiadają wszelkie prawa do własności intelektualnej i materiałów zawartych na tej stronie internetowej, a wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w niniejszych Warunkach, wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych na tej stronie internetowej. Zabrania się ponownego publikowania materiałów z tej witryny (w tym ponownego publikowania na innej stronie internetowej), powielania lub przechowywania materiałów z tej witryny w jakimkolwiek publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie wyszukiwania; nie wolno powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać, odwiedzać ani w inny sposób wykorzystywać naszej witryny lub materiałów na naszej stronie internetowej w celach komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Elementy strony internetowej są chronione przez znaki towarowe, tajemnicę handlową i inne prawa i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w całości lub w części. Wszystkie niestandardowe grafiki, ikony i inne elementy, które pojawiają się na stronie internetowej, są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub szatą graficzną ESBAU, jej podmiotów stowarzyszonych lub innych podmiotów, które przyznały ESBAU prawo i licencję na używanie takich znaków i nie mogą być używane ani ingerowane w żaden sposób bez wyraźnej pisemnej zgody ESBAU.

Podczas gdy ESBAU zachowuje ochronę praw autorskich do wszystkich publikacji, które umieszcza w Internecie, ESBAU wyraża zgodę na normalne pobieranie, kopiowanie i rozpowszechnianie informacji wyłącznie w celach niekomercyjnych w ramach organizacji użytkownika. W związku z tym użytkownicy zgadzają się, że kopie informacji zachowają wszystkie prawa autorskie i inne informacje o prawach własności.

Ograniczenia

Użytkownikowi wyraźnie zabrania się korzystania z tej witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej witryny, korzystania z tej witryny niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkodę witrynie lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu.

UWAGA: W ŻADNYM WYPADKU ESBAU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB INNE SZKODY WYNIKOWE ZA JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ HIPERŁĄCZA DO STRONY INTERNETOWEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIE UTRACONE ZYSKI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH W SYSTEMIE OBSŁUGI INFORMACJI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ZOSTANIEMY WYRAŹNIE POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 

Odszkodowanie

Użytkownik niniejszym zwalnia ESBAU w najszerszym zakresie z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, koszty, żądania, podstawy powództwa, szkody i wydatki wynikające w jakikolwiek sposób z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Modifications

ESBAU może zmienić i zaktualizować niniejsze Warunki w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do niniejszych Warunków użytkowania będzie oznaczać akceptację tych zmian. Każdy aspekt strony internetowej może zostać zmieniony, uzupełniony, usunięty lub zaktualizowany bez powiadomienia, według wyłącznego uznania ESBAU.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt za pośrednictwem kontaktu z nami. section.

ZAPEWNIAMY BUDOWĘ STOISK WYSTAWIENNICZYCH NA ZAMÓWIENIE DLA EKSPOZYCJI

POTRZEBUJESZ WYKONAWCY STOISKA NA TWOJE TARGI?
WYŚLIJ DO NAS ZAPYTANIE, JESTEŚMY WYKONAWCAMI STOISK WYSTAWIENNICZYCH!

* Pola obowiązkowe do wypełnienia

Już przygotowujemy dla Ciebie odpowiedź!

Prześlij nam informacje o nadchodzących targach.
Szybko obliczymy koszt budowy stoiska targowego!

* Pola obowiązkowe do wypełnienia

Już przygotowujemy dla Ciebie odpowiedź!